Sodininkų bendrijos steigimas

Sodininkų bendrija yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, nesiekiantis pelno.

 • Sodininkų bendriją gali steigti mažiausiai 3 steigėjai.
 • Sodininkų bendrija turi turėti visuotinį narių susirinkimą bei vienasmenį valdymo organą (pirmininką) arba kolegialų valdymo organą (valdybą).
 • Sodininkų bendrija gali turėti revizorių.
Komanditinės ūkinės bendrijos steigimas

Komanditinė ūkinė bendrija (KŪB) – jungtinės veiklos sutarties pagrindu įsteigtas neribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo.

 • KŪB turi būti ne mažiau kaip 3 dalyviai ir ne daugiau kaip 20.
 • KŪB dalyviai yra tikrieji nariai ir komanditoriai.
 • KŪB vardu veikia ir sprendimus priima bendrijos tikrieji nariai.
 • Kai KŪB prievolėms įvykdyti neužtenka bendrijos turto, už jos prievoles atsako tikrieji nariai solidariai visu savo turtu, o komanditoriai tik tuo turtu, kurį įnešė į KŪB.
Tikrosios ūkinės bendrijos steigimas

Tikroji ūkinė bendrija (TŪB) yra jungtinės veiklos sutarties pagrindu įsteigtas neribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo.

 • TŪB turi būti ne mažiau kaip 2 ir ne daugiau kaip 20 steigėjų.
 • TŪB sprendimus priima bendrijos tikrieji nariai. Kiekvienas tikrasis TŪB narys turi teisę veikti TŪB vardu.
 • Verslo nesėkmės atveju, jei TŪB prievolėms įvykdyti neužtenka bendrijos turto, už jos prievoles atsako TŪB tikrieji nariai solidariai visu savo turtu.
Daugiabučių namų savininkų bendrijos steigimas

Daugiabučių namų savininkų bendrija (DNSB) – privatus ribotos civilinės atsakomybės nesiekiantis pelno juridinis asmuo.

 • DNSB veikla turi būti susijusi su daugiabučio namo valdymu, naudojimu, priežiūra ir tvarkymu.
 • Bendrijos steigėjai gali būti kiekvienas daugiabučio namo patalpų savininkas, savivaldybės administracijos direktorius ar už namo priežiūrą atsakinga įstaiga.
 • DNSB valdymo organai yra bendrijos narių susirinkimas, kolegialus valdymo organas – bendrijos valdyba arba vienasmenis valdymo organas – pirmininkas.
 • Bendrija pagal savo prievoles atsako jai nuosavybės teise priklausančiu turtu.

Finansų sprendimai –  greitas ir patikimas įmonių steigimas Kaune ir Vilniuje bei internetu visoje Lietuvoje.